خرید و دانلود(بررسی رابطه بین هویت سازمانی و فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل در کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15))

چکیده هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین هویت سازمانی و فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل در کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان اقتصاد,مدیریت,حسابداری,سیویلیکا,بانک مقالات رایگان,ISI,روانشناسی|50158083|ymv34012692|وای ام
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی رابطه بین هویت سازمانی و فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل در کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15)قابل مشاهده می باشد

چکیده


هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین هویت سازمانی و فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل در کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان بوده و نمونه آماری برابر با جامعه و به تعداد 56 نفر در نظر گرفته شده و نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بوده که از پرسشنامه های هویت سازمانی تمایل به ترک شغل کیم و ،(α =0/ 3893 ( با پایایی ) 89 ( Maslach فرسودگی شغلی ،(α =0/ چنی) 3891 ( با پایایی ) 98 استفاده شده است. به منظور نرمال بودن متغیرها از روش آماری کلموگروف- (α =0/ همکاران) 7008 ( با پایایی ) 97 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق، از روش معادلات ) K-S ( اسمیرنوف دو نمونه t آزمون فریدمن و آزمون ،) MANOVA( ساختاری، تحلیل رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری SPSS و 16 liserel مستقل و با کمک نرم افزارهای 8.80 نشان می دهد که بین متغیرهای هویت سازمانی با تمایل به ترک شغل رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین بین متغیرهای فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدل به خوبی برازش شده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد، که مولفه های هویت سازمانی قادر به پیشبینی متغیر تمایل به ترک شغل کارکنان می باشند، همچنین مولفه های فرسودگی شغلی قادر به پیشبینی متغیر تمایل به ترک شغل کارکنان می باشند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح تحصیلات افراد در یکی از متغیرهای هویت سازمانی، فرسودگی شغلی و متغیر تمایل به ترک شغل کارکنان می باشد. بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن از بین مولفه های هویت سازمانی، مولفه های وفاداری، عضویت و شباهت به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند. همچنین نتایج دو نمونه مستقل، نشان دهنده تفاوت معنادار بین مولفه های تمایل به ترک شغل کارکنان بر حسب جنسیت افراد t آزمون می باشد.